top of page

PREDLOG STATUTA

Na podlagi določil Zakona o društvih (Ur. l. RS, št. 64/11 - UPB in 21/18 - ZNOrg) je zbor članov Kinološkega društva Grosuplje 15.3.2019 sprejel

 

 

Statut

Kinološkega društva Grosuplje

 

 

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

 

Ime društva je Kinološko društvo Grosuplje (v nadaljnjem besedilu: društvo). Društvo je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na področju kinološke dejavnosti, terapevtske humanitarne dejavnosti, zaščite in reševanja ter na področju ostalih dejavnosti, ki jih določa ta statut. Kratica društva je KD Grosuplje.

 

2.  člen

 

Društvo je pravna oseba zasebnega prava. Sedež društva je v Grosuplju, naslov p.p. 3.

 

3.  člen

 

Društvo ima svoj znak, ki ima obliko črke G. V črki so zajeti naslednji elementi: glave pudlja, šnavcerja in nemške doge. Po oboku črke G poteka napis KINOLOŠKO DRUŠTVO GROSUPLJE ter kratici FCI in KZS.

 

Barva, ki jo uporablja društvo je modra. Zastava  društva je pravokotna in ima na obeh straneh v sredini znak društva.

 

Društvo ima štampiljko. Štampiljka je v obliki kroga s premerom 30 mm in vsebuje znak društva naveden v prvem odstavku 3. člena Statuta.

 

4. člen

 

Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju kinološke dejavnosti in prispevajo k razvoju njegove in sorodne dejavnosti.

 

Društvo je član Kinološke zveze Slovenije (v nadaljevanju: KZS), zbor članov lahko sklene, da društvo pristopi tudi k drugim sorodnim kinološkim organizacijam - zvezam, ki so članice Mednarodne kinološke zveze (Fédération Cynologiqe Internationale, v nadaljevanju: FCI) ali drugim društvom ali zvezam, ki imajo podobne interese.

5. člen

 

Delovanje društva in njihovih organov je javno. Svoje člane društvo obvešča:

-  s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,

-  pisno ali preko elektronske pošte,

-  preko spletne strani društva,

-  preko sredstev javnega obveščanja.

 

Širšo javnost obvešča društvo tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja.

 

Za zagotavljanje javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

 

II   NAMENI IN CILJI DRUŠTVA

 

6. člen

Nameni in cilji društva so:

-          združevanje fizičnih oseb s podobnimi ali enakimi nameni,

-          pospeševanje pravilne in smotrne vzreje psov,

-          šolanje psov in širjenje kinologije za potrebe športa, lova, področja varovanja in zaščite oseb in premoženja, področja zaščite in reševanja, področja humanitarne dejavnosti ter za splošno družbeno koristne namene,

-          skrb za izobraževanje vodnikov psov za delo v socialno urbanem okolju,

-          letna izvedba strokovnih predavanj na področju kinologije s ciljem osveščanja vodnikov psov za sobivanje,

-          stalna skrb za kvalitetno kinološko delo v društvu po metodah, ki so preizkušene po določilih in pravilnikih kinoloških organizacij ter sklepih KZS,

-          skrb za šolanje in strokovno izpopolnjevanje strokovnega kinološkega kadra, zlasti vzrediteljev, vodnikov, razstavljavcev ter sodnikov in sodniških pripravnikov,

-          ustvarjanje materialnih pogojev za razvoj kinološke dejavnosti v društvu,

-          sodelovanje s sorodnimi kinološkimi organizacijami na svojem območju in s Kinološko zvezo Slovenije,

-          vzdrževanje vseh objektov, ki so v lasti društva oziroma v najemu ter vzdrževanje naprav, opreme, rekvizitov in orodja,

-          smotrno gospodarjenje z vsem premoženjem in sredstvi društva,

-          organizacija kinoloških prireditev, razstav, ocenjevanj, tekmovanj in tečajev za vodnike psov,

-          spodbujanje zdravega načina življenja, rekreacije in športa.

 

 

III    ČLANSTVO

7.  člen

 

Član društva je lahko vsakdo, ki sprejema namene in cilje društva. Članstvo v društvu je prostovoljno.

 

Kdor želi postati član društva, mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva, s katerim je seznanjen in redno plačeval letno članarino. O sprejemu člana v društvo odloča upravni odbor društva. Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuji državljan. V društvo se lahko včlani tudi mladoletnik do dopolnjenega petnajstega leta. Zanj podpiše pristopno izjavo ter poda soglasje za vpis njegov zakoniti zastopnik, ki ga zastopa tudi na zboru članov. Za člane niso primerni ljudje, ki se ukvarjajo s preprodajo psov s pridobitnim namenom v nasprotju s pravili KZS, FCI in zakonom, ki ureja zaščito živali.

 

8.  člen

 

Društvo ima redne in častne člane.

 

9. člen

Pravice članov društva so:

-          da volijo organe društva, da so izvoljeni v organe društva in delegirani v organe KZS,

-          da sodelujejo pri delu društva, zavzemajo stališča o delovanju društva ter predlagajo ukrepe in konkretne sklepe,

-          da aktivno delujejo v vseh organih, v katere so izvoljeni,

-          da so seznanjeni z delom društva in delom organov društva,

-          da se aktivno udeležujejo prireditev, ki jih organizirajo Kinološka zveza Slovenije ali druga kinološka organizacija v Republiki Sloveniji, v tujini pa le prireditev, ki so pod okriljem FCI,

-          da uporabljajo društvene objekte, naprave in opremo ter koristijo druge ugodnosti, ki jih nudi društvo v skladu s planom dela in hišnim redom,

-          da dobijo strokovno pomoč s področja kinološke dejavnosti, humanitarne dejavnosti na področju katere delujejo člani društva ali s področja zaščite in reševanja,

-          da nosijo znak društva in posedujejo člansko izkaznico.

 

10.  člen

 

Dolžnosti članov društva so:

-          da sodelujejo pri delu društva,

-          da vestno opravljajo funkcijo, za katero so bili izvoljeni,

-          da spoštujejo statut društva in izvršujejo sprejete obveznosti in sklepe organov društva in KZS,

-          da skrbijo za razvoj društva in kinologije,

-          da spoštujejo zakonodajo s področja zaščite živali,

-          da redno in v roku plačajo letno članarino,

-          da delujejo v dobrobit društva, popularizirajo njegovo humanitarno in družbeno koristno vlogo ter s svojimi dejanji dajejo dober vzgled ostalim članom in okolici v kateri delujejo,

-          da nudijo pomoč občanom in lokalni skupnosti ob naravnih nesrečah ter sodelujejo v iskalnih akcijah in akcijah za odpravo posledic naravnih nesreč.

 

Člani društva, ki sodelujejo pri strokovnem delu v društvu (kandidati za strokovni kader, inštruktorji, markerji, polagalci sledi ipd.), ne smejo opravljati kakršnega koli strokovnega kinološkega dela v drugih društvih brez soglasja komisije za šolanje in potrditve upravnega odbora.

 

11.  člen

Častni član

 

Za častnega člana se lahko imenuje člana društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva. Za častnega člana se lahko imenuje tudi nečlana, ki ima velike zasluge na področju kinologije. Častne člane imenuje skupščina društva na predlog predsednika ali upravnega odbora društva. Častni člani ne plačujejo članarine. Če oseba, ki je imenovana za častnega člana, ni član društva, nima pravice odločanja.

 

12.  člen

 

Pravice in dolžnosti v organih društva so častne. Za svoje delo v organih društva člani ne prejemajo plačila.

 

13.  člen

 

Članstvo v društvu preneha:

-          s prostovoljnim izstopom,

-          z izbrisom iz seznama članov

-          z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije ali

-          s smrtjo.

 

14.  člen

 

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru posreduje izjavo o izstopu.

 

15.  člen

 

Člana iz seznama članov društva izbriše upravni odbor, če ta do konca koledarskega leta ne plača članarine za tekoče leto.

 

16.  člen

 

Član se izključi iz društva, če krši pravice in dolžnosti članov društva ali, če zavestno deluje proti interesom društva. O izključitvi odloča disciplinska komisija.

 

 

IV        ORGANIZACIJA DRUŠTVA

 

17.  člen

 

Organi društva so:

1.      Zbor članov,

2.      Upravni odbor,

3.      Nadzorni odbor,

4.      Disciplinska komisija.

 

18.  člen

 

Volitve v organe društva so praviloma javne, zbor članov pa lahko s posebnim sklepom pred vsakimi volitvami sklene, da so volitve tajne.

 

 

Zbor članov

19.  člen

 

Zbor članov je najvišji organ društva, ki voli ostale organe društva. Zbor članov sestavljajo vsi člani društva.

 

20.  člen

 

Zbor članov je lahko redni in izredni.

 

Izredni zbor članov se skliče po potrebi. Skliče ga lahko upravni odbor na svojo pobudo, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Izredni zbor članov odloča samo o stvari, zaradi katere je sklican.

 

21.  člen

 

Upravni odbor je dolžan sklicati izredni zbor članov najkasneje v roku enega meseca po tem, ko sprejme tako zahtevo. V nasprotnem primeru lahko skliče izredni zbor članov 1/3 članov društva. Vabilo za sklic izrednega zbora članov mora biti, skupaj s predlaganim dnevnim redom, poslano vsem članom najmanj 7 dni pred datumom sklicanega izrednega zbora članov.

 

22.  člen

Redni zbor članov

 

Redni zbor članov se skliče enkrat letno, praviloma v prvem četrtletju.

 

Vabilo se pošlje vsem članom, ki so do 31.12. preteklega leta poravnali članarino. Obvestilo o planiranem rednem zboru članov se objavi na internetni strani najmanj 30 dni pred sklicem.

 

Zbor članov skliče predsednik z vabilom, v katerem mora biti naveden tudi predlagan dnevni red. Vabilo se pošlje najmanj 14 dni pred sklicem vsem članom, ki so do 31.12. preteklega leta poravnali članarino. Članom, ki so izrazili strinjanje v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov ter ostalimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov, se vabilo pošlje na njihov e-poštni naslov.

 

Predsednik predlaga dnevni red, vsak član pa ima pravico predlagali dopolnitev dnevnega reda in podati predloge in pobude.

 

Zbor članov je sklepčen, če je prisotna vsaj ena tretjina vseh članov oziroma, če je po 30 minutnem čakanju prisotnih najmanj 10 članov društva z glasovalno pravico. Odločitve se sprejemajo z večino glasov prisotnih. Glasovanje je praviloma javno. Z večino glasov lahko člani odločijo, da bodo glasovali tajno z lističi. Sklepi, s katerimi bi bilo odločeno o prenehanju društva, se sprejemajo s 2/3 večino prisotnih. V nadaljevanju se v zvezi prenehanja delovanja društva smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja delovanje društev.

 

O poteku zbora članov se vodi zapisnik, ki ga podpišeta predsedujoči zbora članov in zapisnikar. Zapisnik je članom na vpogled na sedežu društva. Zapisnik overita dva overovatelja zapisnika.

 

23.  člen

 

Zbor članov odpre predsednik društva in jo vodi, dokler zbor članov ne izvoli delovnega predsedstva, ki je sestavljeno iz treh članov, zapisnikarja in 2 overovatelja zapisnika. Zbor članov izvoli po potrebi tudi verifikacijsko komisijo, volilno komisijo, kandidacijsko komisijo ali druge delovne organe.

 

 

 

 

 

24.  člen

 

Zbor članov:

-         sklepa o dnevnem redu,

-         sprejema delovni program društva,

-         sprejema, spreminja in dopolnjuje statut in druge akte društva,

-         razpravlja o delu upravnega odbora, nadzornega odbora in disciplinske komisije,

-         neposredno voli in razrešuje upravni odbor, nadzorni odbor in disciplinsko komisijo,

-         odloča o članarini,

-         odloča o prenehanju društva,

-         sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun,

-         podeljuje naziv častnega člana

-         odloča o odtujitvi (prodaji) nepremičnega premoženja,

-         odloča o pristopu k drugim sorodnim kinološkim organizacijam ali zvezam na lokalnem, državnem ali mednarodnem nivoju.

 

 

Upravni odbor

25.  člen

 

Upravni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, tajnik, vodja financ, vodje komisij oziroma sekcij ter ostali izvoljeni člani. Upravni odbor šteje največ 11 članov, ki jih izvoli zbor članov za obdobje štirih let in so lahko izvoljeni večkrat zaporedoma.

 

Upravni odbor je izvršilni organ zbora članov, ki opravlja organizacijska, strokovno-tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma članov, po programu in sklepih sprejetih na zboru članov.

 

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov.

 

26.  člen

 

Naloge upravnega odbora so:

-            izvaja operativno delo v društvu, ki je bilo sprejeto s programom dela na skupščini,

-            pripravlja spremembe in dopolnitve statuta društva,

-            vodi delo društva,

-            sprejema sklepe in organizira izvajanje sklepov

-            sprejema splošne akte in poslovnike povezane z delom društva komisij in sekcij,

-            sprejema ukrepe za delo v društvu in koordinira delo ostalih organov,

-            rešuje prošnje in pritožbe članov društva, pravnih oseb in občanov,

-            sklepa o predlogih, priporočilih in stališčih KZS,

-            predlaga in pripravlja predloge za podelitev priznanj zaslužnim članom društva in prizadevnim kinološkim delavcem ter drugim društvom in organizacijam,

-            organizira kinološke prireditve,

-            obravnava finančno poslovanje in predlaga ustrezne ukrepe,

-            odpokliče člane posameznih komisij in določi nove,

-            sodeluje z upravnimi organi ter drugimi pravnimi in fizičnimi osebami,

-            skrbi za dotok novih članov in informiranje javnosti o delu društva,

-            sprejema program vzdrževanja in amortizacije,

-            rešuje tekoče naloge,

-         predlaga skupščini spremembe programov dela in finančnega načrta, kontrolira in koordinira delo komisij in sekcij,

-            tvori delegacijo, ki zastopa društvo na skupščini KZS,

-            odloča o pritožbah zoper sklepe disciplinske komisije,

-            po potrebi imenuje komisije in sekcije.

 

27.  člen

 

Upravni odbor deluje na sejah, ki jih skliče predsednik društva po potrebi, oz. najmanj enkrat na tri mesece. Ob odsotnosti predsednika skliče sejo podpredsednik društva ali vsaj trije člani upravnega odbora.

 

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna vsaj polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

 

Nadzorni odbor

28.  člen

 

 

Nadzorni odbor je sestavljen iz 3 članov, ki jih izvoli zbor članov za obdobje štirih let. Predsednika nadzornega odbora izvoli zbor članov.

 

29.  člen

 

Nadzorni odbor opravlja nadzor nad razpolaganjem s finančnimi in materialnimi sredstvi ter nadzor nad poslovanjem društva, sklicuje izredni zbor članov, nadzira izvajanje letnega finančnega načrta, predlaga zboru članov razrešitev organov društva ter razpravlja o nepravilnostih v društvu in ustrezno ukrepa.

 

Nadzorni odbor je za svoje delo odgovoren zboru članov, kateremu mora pisno poročati vsaj enkrat v koledarskem letu.

 

 

 

30.  člen

 

Nadzorni odbor sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in če zanje glasujeta vsaj dva člana.

 

Člani nadzornega odbora ne morejo biti hkrati člani upravnega odbora. Člani nadzornega odbora se imajo pravico udeleževati sej upravnega odbora, vendar na njih nimajo pravice odločanja.

 

31.  člen

 

Člane disciplinske komisije izvoli skupščina za obdobje štirih let. Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani. Komisija se konstituira, ko člani izmed sebe izvolijo predsednika.

 

Disciplinska komisija sprejema veljavne sklepe, če so prisotni vsi trije člani in zanje glasujeta vsaj dva člana.

 

Disciplinska komisija se sestaja po potrebi, na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva. Disciplinska komisija vodi disciplinske postopke in izreka disciplinske ukrepe.

 

32.  člen

 

Disciplinske kršitve so:

-          kršitev določb statuta,

-          nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvajanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,

-          neizvrševanje sklepov organov društva,

-          dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva,

-          nepravilno ravnanje s sredstvi in premoženjem društva.

 

33.  člen

 

Disciplinski ukrepi, ki jih izreče disciplinska komisija so:

-          opomin,

-          opomin pred izključitvijo iz društva,

-          trajna izključitev iz društva.

 

34.  člen

 

Zoper sklep disciplinske komisije ima obravnavani član pravico pritožbe na upravni odbor društva, ki v roku enega meseca odloči o pravilnosti odločitve disciplinske komisije.

35.  člen

 

Predsednik in podpredsednik društva

 

Predsednik in podpredsednik društva zastopata in predstavljata društvo pred javnostjo ter  državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in tujini.

 

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli skupščina za obdobje štirih let). V njegovi odsotnosti ga nadomešča podpredsednik društva.

 

Predsednik in podpredsednik sta odgovorna za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo sta odgovorna zboru članov in upravnemu odboru.

 

Predsednik in podpredsednik društva zastopata društvo samostojno in neomejeno.

 

36.  člen

 

Naloge članov upravnega odbora

 

Za opravljanje strokovno-tehničnega in administrativnega dela ter za koordinacijo med organi društva skrbi tajnik društva, ki ga izvoli zbor članov za obdobje štirih let. Za svoje delo je odgovoren zboru članov in upravnemu odboru.

 

Vodja financ vodi finančno in materialno poslovanje v skladu z računovodskimi standardi za društva. Društvo posluje preko transakcijskega računa.

 

37.  člen

 

Komisije in sekcije

 

Upravni odbor društva po potrebi imenuje komisije in sekcije. Člani komisij in sekcij izmed svojih članov izvolijo vodjo. Vodja komisije ali sekcije je lahko tisti član društva, ki je kinološki sodnik, sodniški pripravnik ali strokovni kinološki delavec z dolgoletnimi izkušnjami. Vodje komisij in sekcij so hkrati tudi člani upravnega odbora, izvoljeni na zboru članov.

 

Vodja komisije oziroma sekcije predstavlja delo in zastopa interese članov komisije oziroma sekcije na sejah upravnega odbora.

 

Delo komisije oziroma sekcije se natančneje opredeli v poslovniku posamezne komisije oziroma sekcije pred njenim imenovanjem.

 

V.        VOLITVE ORGANOV DRUŠTVA

 

38.  člen

 

Sklep o razpisu volitev in vseh postopkih, potrebnih za izvedbo volitev, sprejme Upravni odbor društva, najkasneje dva meseca pred volilnim zborom članov.

 

Za izvedbo kandidacijskih postopkov in volitev Upravni odbor imenuje tričlansko Volilno komisijo. Člani komisije izmed sebe izvolijo predsednika.

 

39.  člen

 

Naloge Volilne komisije po razpisu volitev so:

-          opravljanje kandidacijskih postopkov;

-          sprejemanje izjav kandidatov o njihovih kandidaturah;

-          priprava kandidatnih list za organe društva;

-          opravljanje vseh drugih del, ki so potrebna za zakonit in nemoten potek volitev organov društva.

 

40.  člen

 

Pravico kandidirati in predlagati kandidate imajo člani društva. Pravico predlagati kandidate ima tudi volilna komisija.

 

41.  člen

 

Vsak kandidat mora podati pisno izjavo, da soglaša s kandidaturo.

 

42.  člen

 

Status kandidata za predsednika kot mandatarja društva pridobi član društva, ki je vložil svojo kandidaturo za predsednika in je pripravil pisni program društva za naslednje mandatno obdobje.

 

Lista kandidatov za mandatarja se oblikuje po abecednem vrstnem redu.

 

Volilna komisija ima pravico obrazložiti predlog kandidatur na zboru članov.

 

43.  člen

 

Kandidat(i) za predsednika društva lahko svoj program predstavi(jo) zboru članov.

 

Kandidat(i) so dolžni predstaviti program, če to zahteva zbor članov z večino glasov.

 

44.  člen

 

Volitve predsednika so javne.

 

Volitve predsednika so lahko tudi tajne (z glasovnico), če tako sklene zbor članov.

 

45.  člen

 

Za predsednika društva je izvoljen kandidat, ki je dobil večino glasov prisotnih članov. Če je kandidatov za predsednika več, in noben kandidat ni dobil večine glasov, se volitve ponovijo med kandidatoma, ki sta dobila največ glasov.

 

46.  člen

 

Mandatar mora takoj po svoji izvolitvi na zboru članov predstaviti kandidata za podpredsednika ter največ 9 (devet) kandidatov za člane Upravnega odbora.

 

O podpredsedniku in listi kandidatov za člane Upravnega odbora odloča zbor članov z javnim glasovanjem.

 

47.  člen

 

Podpredsednik in lista kandidatov za Upravni odbor sta izglasovana, če sta dobila večino glasov.

 

V primeru, da lista ne bi dobila podpore, se glasuje o posameznih kandidatih na listi.

 

Upravni odbor svojo funkcijo prevzame le v primeru, da je izvoljena več kot polovica članov Upravnega odbora.

 

48.  člen

 

Zbor članov glasuje na predlog volilne komisije o listah kandidatov za Nadzorni odbor in Disciplinsko komisijo.

 

V primeru, da katera od list ne bi dobila podpore, se glasuje o posameznih kandidatih na listah.

 

 

 

49.  člen

 

V primeru, da zbor članov katerega od organov društva ne bi izvolil, je treba ponoviti kandidacijski postopek in volitve za neizvoljeni organ.

 

 

V I    FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

 

50.  člen

 

Viri dohodkov:

-          članarina,

-          dohodki iz naslova dejavnosti društva,

-          prispevki donatorjev,

-          javna sredstva in

-          drugi viri.

 

51.  člen

 

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

 

Vsaka delitev premoženja in finančnih presežkov društva med njegove člane je nična in ni dovoljena.

 

52.  člen

 

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnim finančnim planom, ki ga sprejme zbor članov. Na rednem letnem zboru članov se vsako leto obravnava in potrjuje zaključni račun društva.

 

53.  člen

 

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in vodja financ društva. Upravni odbor v začetku tekočega leta sprejme sklep o višini zneska, do katerega samostojno odloča predsednik društva oz. nad katerim je potrebna predhodna odobritev upravnega odbora.

 

Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja.

 

 

 

 

54.  člen

 

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je vpisano v inventurno knjigo. Nepremično premoženje je vpisano tudi v zemljiško knjigo pri pristojnem sodišču.

 

Premično premoženje društva se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora, nepremično premoženje društva pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa zbora članov.

 

 

VII   PRENEHANJE IN SPREMEMBA NAMEMBNOSTI DRUŠTVA

 

55.  člen

 

O prenehanju društva lahko odloča le zbor članov z dvotretjinsko večino glasov prisotnih članov. Prenehanje društva se izvede na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja delovanje društev.

 

Po prenehanju društva se ostanek premoženja prenese na drugo nepridobitno pravno osebo s podobnimi cilji delovanja kot jih ima društvo. Iz ostanka premoženja ne morejo člani zahtevati nikakršnih pravic.

 

56.  člen

 

V primeru prenehanja društva po zakonu, odloči o prenosu premoženja, v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih oseb zasebnega prava, pristojno sodišče.

 

 

VIII    PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

57.  člen

 

Ta statut je veljaven od dneva sprejema na zboru članov in ko ga overi pristojni upravni organ.

 

Pravilniki in poslovniki o dela organov društva se morajo uskladili s tem statutom v enem letu od njegovega sprejema.

 

Z uveljavitvijo tega statuta preneha veljati dosedanji statut društva, ki je bil sprejet na skupščini 7. marca 2014.

 

 

 

 

58.  člen

 

 

Za tolmačenje statuta je pristojen upravni odbor.

 

Grosuplje, 15.3.2020

 

Vlasta Mežek

Predsednica Kinološkega društva Grosuplje

bottom of page